Bỏ phiếu cho Jonathan Cocks cho Ủy viên đất đai Texas trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ sắp tới.Bỏ phiếu Sớm là ngày 14 - 25 tháng 2 năm 2022. Ngày bầu cử là ngày 1 tháng 3 năm 2022

Mọi người đều có một tiếng nói đáng nghe.

Cảm ơn bạn đã gửi!